Правителството одобри проект на промени в Закона за публичните финанси - bulgaria.utre.bg

Правителството одобри проект на промени в Закона за публичните финанси

28 септември 2017, 06:00 | Мила Иванова
  • Снимка:
    Bulgariautre

Предлага се и трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ЗИД на ЗПФ). С предложените в законопроекта промени се прецизира и доразвива уредбата в няколко направления, сред които са фискалните правила и бюджетната процедура, взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети. Предлага се и трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка.
В ЗИД на ЗПФ са разписани промени за постигане на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства. С цел подобряване на процеса на бюджетното планиране се залага изискване в средносрочната бюджетна прогноза да бъде включена информация за основни показатели на сектор „Държавно управление”, в т. ч. при непроменени политики и с отразено финансово въздействие на предвижданите политики върху сектор „Държавно управление”. С тази информация следва да се осигури предвидимост при определяне на стъпките за постигане на средносрочната бюджетна цел. В тази връзка е включено и изискването в прогнозата да бъде представена информация за влиянието от дейността на предприятията, попадащи в обхвата на сектор „Държавно управление” върху салдото и консолидирания дълг на сектора. Предвижда се също в прогнозата да се съдържа информация за условните задължения поради това, че те представляват риск за стабилността на публичните финанси. Въвежда се и изискване за изготвяне на анализ на чувствителността на прогнозите спрямо потенциални рискови сценарии.
Новост е и изискването Министерството на финансите да прави съпостaвка освен на актуалната си макроикономическа прогноза, така и на прогнозата си за основни бюджетни показатели, с тези на Европейската комисия, както и да се аргументира при наличие на съществени разлики. В допълнение, заложена е възможност прогнозите за основни бюджетни показатели да могат да се сравняват и с тези на други независими организации.
По отношение на общините със законопроекта се засилва финансовата дисциплина при изпълнението на общинските бюджети. Определят се изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет, като се посочва редът, по който се правят промените, както и компетентните да ги извършат органи. Доразвива се и се прецизира уредбата относно общините с финансови затруднения с цел ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност.
Друга част от предлаганите промени е свързана с процедури, прилагани при банковото обслужване и системата на единната сметка и във връзка със съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.
Създава се и трайна уредба на специфичните отношения, свързани с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, с оглед постигане на правна сигурност и предвидимост в публичния сектор при прилагането на Закона за банковата несъстоятелност и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Портфейл