Fibank формира препоръчания от БНБ допълнителен буфер - bulgaria.utre.bg

Fibank формира препоръчания от БНБ допълнителен буфер

11 април 2017, 11:24 | Bulgariautre
  • Снимка:
    fibank.bg

Към тримесечието на 2017 г. Първа инвестиционна банка формира капиталовия буфер от 206 млн. лв. и изпълни препоръката на БНБ от прегледа на качеството на активите и стрес теста

Консолидираните одитирани отчети за 2016 г. на Fibank показват стабилен ръст в печалбата преди провизии и данъци, която достига 266 млн. лева. Ръстът се дължи основно на по-ефективното управление на активите и пасивите. През годината са заделени провизии в размер на 156 млн. лв.

Към тримесечието на 2017 г. Първа инвестиционна банка отчита изпълнение на конкретните мерки за повишаване на капитала и заедно с отчетената през 2016 г. печалба от 266 млн. лв. преди данъчно облагане и провизии формира препоръчания капиталов буфер от БНБ.

Заделените провизии през 2016 г. след одиторска проверка, в съответствие с приложимите Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), са в размер на 156 млн. лв., а реализираната печалба в размер на 98.8 млн. лв. след данъци ще бъде капитализирана.

Съвместно с международния консултант Bain&Co продължава активната диверсификация в кредитния портфейл и намаляване на кредитния риск. Сложен е приоритет и в продажбата на придобити активи.

Първа инвестиционна банка работи активно и по въвеждане на МСФО 9 Финансови инструменти (Международния стандарт за финансово отчитане), за което вече е подписала договор с международна консултантска компания.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Портфейл